ගරු සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය

වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ

දේශීය වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රය මේ වන විට නව පිබිදීමකින් යුතුව ඉදිරියට ගමන් කරමින් සිටී. ක්ෂේත්‍රයේ අභිවෘද්ධිය පිණිස හේතු වන්නාවූ වැදගත් ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ ගණනාවක් පසු ගිය කාලය තුළ ගැනීමට හැකිවීම මෙම ක්ෂේත්‍රයේ ලද ජයග්‍රහණයකි.

ගරු දේශීය වෛද්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍ය

නීතීඥ සිසිර ජයකොඩි මැතිතුමා

දේශීය වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රය මේ වන විට නව පිබිදීමකින් යුතුව ඉදිරියට ගමන් කරමින් සිටී. ක්ෂේත්‍රයේ අභිවෘද්ධිය පිණිස හේතු වන්නාවූ වැදගත් ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ ගණනාවක් පසු ගිය කාලය තුළ ගැනීමට හැකිවීම මෙම ක්ෂේත්‍රයේ ලද ජයග්‍රහණයකි.

ගරු සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය

වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ මැතිතුමා

දේශීය වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රය මේ වන විට නව පිබිදීමකින් යුතුව ඉදිරියට ගමන් කරමින් සිටී. ක්ෂේත්‍රයේ අභිවෘද්ධිය පිණිස හේතු වන්නාවූ වැදගත් ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ ගණනාවක් පසු ගිය කාලය තුළ ගැනීමට හැකිවීම මෙම ක්ෂේත්‍රයේ ලද ජයග්‍රහණයකි.

ගරු සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය

වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ මැතිතුමා

දේශීය වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රය මේ වන විට නව පිබිදීමකින් යුතුව ඉදිරියට ගමන් කරමින් සිටී. ක්ෂේත්‍රයේ අභිවෘද්ධිය පිණිස හේතු වන්නාවූ වැදගත් ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ ගණනාවක් පසු ගිය කාලය තුළ ගැනීමට හැකිවීම මෙම ක්ෂේත්‍රයේ ලද ජයග්‍රහණයකි.

ගරු දේශීය වෛද්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍ය

නීතීඥ සිසිර ජයකොඩි මැතිතුමා

දේශීය වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රය මේ වන විට නව පිබිදීමකින් යුතුව ඉදිරියට ගමන් කරමින් සිටී. ක්ෂේත්‍රයේ අභිවෘද්ධිය පිණිස හේතු වන්නාවූ වැදගත් ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ ගණනාවක් පසු ගිය කාලය තුළ ගැනීමට හැකිවීම මෙම ක්ෂේත්‍රයේ ලද ජයග්‍රහණයකි.

හැඳින්වීම​​

divider

දේශීය වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රය ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය පද්ධතිය තුළ වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරන ඉහල දැනුම්  සම්භාරයකින් සමන්විත ක්ෂේත්‍රයකි. එය ආයුර්වේද, සිද්ධ, යුනානි, සහ දේශීය චිකිත්සා යන අංශ වලින් පෝෂණය වන අතර මේ වනවිට හෝමියෝපති වැනි විකල්ප වෛද්‍ය ක්‍රමයන්ගෙන්ද​ සමන්විත වේ.

නිදහසින් පසුව 1949 අංක 49 දරණ ව්‍යවස්ථාව මගින් ස්වදේශීය ආඥා පනත සංශෝධනය කිරීම, 1957 ස්වදේශීය වෛද්‍ය දෙපර්තමෙන්තුව පිහිටුවීම, 1961 අංක 31 දරණ ආයුර්වේද පනත සම්මත කරගැනීම, 1980 වසරේ දේශීය වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රය සඳහා වූ නව අමාත්‍යංශයක් පිහිටුවීම වැනි සංධිස්ථාන පසු කරමින් 1994 දී මෙය කැබිනට් අමාත්‍යංශයක් දක්වා වැඩි දියුණු විය.

0
0

පුවත් සහ කාලීන​ සිදුවීම්

There are currently no events.

වැදගත් සබැඳි

Scroll to Top